Generalforsamling

Hvert år holdes generalforsamling inden udgangen af juni måned.
Alle medlemmer har ret til at få et emne behandlet af generalforsamlingen og til at tage ordet.
Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, må være indsendt til bestyrelsen senest 2 uger før en ordinær generalforsamling.
 
Ordinær generalforsamling
Ifølge boligforeningens vedtægter, § 9, skal der hvert år inden 6 måneder efter regnskabsårets slutning holdes ordinær generalforsamling.
 
Dagsorden skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen, for det seneste forløbne år
3. Fremtidig virksomhed
4. Endelig godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af budget
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af formand
7. Valg af næstformand
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
9. Valg af revisor
10. Eventuelt
Bolighavende medlemmer, disses ægtefæller eller hermed sidestillede personer, har stemmeret.
Hver husstand har 2 stemmer uanset husstandens størrelse.
 
Du kan læse mere om reglerne for afholdelse af generalforsamling i boligforeningens Vedtægter
 
Du kan også læse referatet fra den seneste generalforsamling her: Generalforsamling